Choose your language
Zoeken
Categorie├źn

Download algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1: Cruisershop.nl maakt deel uit van een eenmanszaak handelend onder de naam AB Products, gevestigd aan de Van Doesburgstraat 8, te Groningen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 01172135.

1.2: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Cruisershop.nl en de klant waarop Cruisershop.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3: De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Cruisershop.nl, voor de uitvoering waarvan door Cruisershop.nl derden dienen te worden betrokken.

1.4: Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.5: Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1: Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

2.2: Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant per email is verzonden naar het door de klant opgegeven email-adres.

2.3: Klant en Cruisershop.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarde in artikel 3.2 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Cruisershop.nl zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.

2.4: Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email of via de website van Cruisershop.nl verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle

aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Cruisershop.nl is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.

2.5: De klant is de prijs verschuldigd die Cruisershop.nl in haar orderbevestiging conform artikel 3.2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Cruisershop.nl worden gecorrigeerd.

2.6: Alle aanbiedingen op de website van Cruisershop.nl zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Cruisershop.nl behoudt zicht het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden.

2.7: Cruisershop.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.8: Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Cruisershop.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Cruisershop.nl anders aangeeft.

2.9: Voor bestellingen binnen Nederland (pakketpost) bedragen de bezorgkosten 7,75 (zeven euro en vijf en zeventig cent), te betalen door de klant. Voor bezorgkosten voor bestellingen vanuit het buitenland dient contact te worden opgenomen met info@cruisershop.nl.

 

Artikel 3: Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1: Reguliere bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Cruisershop.nl ernaar om na ontvangst bestelling, binnen vijf (5) werkdagen te verzenden, tenzij op de website van Cruisershop.nl anders is aangegeven. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.

3.2: Wanneer een overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, niet door Cruisershop.nl kan worden gerealiseerd zal Cruisershop.nl de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) op de hoogte brengen. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 10 werkdagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht.

3.3: De klant heeft in geval van overschrijding van de in 4.2 gestelde termijn de bevoegdheid om de overeenkomst met Cruisershop.nl te ontbinden, door dit schriftelijk (via e-mail) aan Cruisershop.nl te melden.

3.4.: Voor artikelen die niet voorradig zijn, maar alleen op bestelling kunnen worden geleverd, zijn de in 4.1. en 4.2 gestelde termijnen niet van toepassing. Cruisershop.nl zal de klant van deze bestellingen schriftelijk (via e-mail) op de hoogte brengen van de vermoedelijke levertijd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.

3.5: Artikelen die niet voorradig zijn, maar alleen op bestelling worden geleverd aan de klant, worden niet retour genomen.

3.6: Cruisershop.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.7: Cruisershop.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en/of af te leveren.

3.8: Indien Cruisershop.nl gegevens behoeft van de klant voor de uitvoering van de

overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant deze juist en volledig aan Cruisershop.nl ter beschikking heeft gesteld.

3.9: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

3.10: Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.11: Indien Cruisershop.nl bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Cruisershop.nl niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

3.12: Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Cruisershop.nl gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Cruisershop.nl daardoor direct of indirect ontstaan.
 

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

4.1: Cruisershop.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Cruisershop.nl ter kennis gekomen omstandigheden

goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen; de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of

onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Cruisershop.nl kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

4.2: Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is Cruisershop.nl gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.3: Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Cruisershop.nl op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Cruisershop.nl de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.4: Indien Cruisershop.nl tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

4.5: Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: Overmacht

5.1: Cruisershop.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

5.2: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Cruisershop.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Cruisershop.nl niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Cruisershop.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Cruisershop.nl zijn verbintenis had moeten nakomen.

5.3: Cruisershop.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.4: Voorzoveel Cruisershop.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Cruisershop.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

 Artikel 6: Betaling en incassokosten

6.1:Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:

iDeal

PayPal

vooraf overmaken

Cruisershop.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.

6.2: Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de klant, is voldaan.

6.3: In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Cruisershop.nl is geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartuitgever.

6.4: Levering van de door de klant bestelde goederen vindt plaats nadat Cruisershop.nl de betaling van de klant heeft ontvangen.

6.5: Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling drie weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

 

Artikel 7: Garanties en reclamering

7.1: De door Cruisershop.nl te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

7.2: Op de door Cruisershop.nl geleverde producten wordt standaard een garantie gegeven van één (1) jaar. Dit met uitzondering van verchroomde kunststof elementen, waarvoor een garantietermijn van twee (2) maanden geldt.

7.3: Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien aan de door Cruisershop.nl geleverde producten een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig/nalatig of oneigenlijk gebruik, onjuiste of onvoldoende behandeling en onderhoud door de klant en / of door derden. De klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Cruisershop.nl geen invloed op kan uitoefenen.

7.4: De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na ontvangst goederen schriftelijk (e-mail) aan Cruisershop.nl te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Cruisershop.nl in staat is adequaat te reageren. De klant dient Cruisershop.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

7.5: Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.6: Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Cruisershop.nl de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van Cruisershop.nl, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen. In geval van vervanging is de klant gehouden om de vervangen zaak aan Cruisershop.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Cruisershop.nl te verschaffen, tenzij Cruisershop.nl anders aangeeft.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1: Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Cruisershop.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

8.2: De klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.

8.3: Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan Cruisershop.nl te melden. De klant dient het product - na overleg met Cruisershop.nl - te sturen naar een door Cruisershop.nl vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

8.4: Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Cruisershop.nl ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Cruisershop.nl deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Cruisershop.nl het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

8.5: Cruisershop.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Cruisershop.nl of de leverancier van het product) is beschadigd.

8.6: Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Cruisershop.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Cruisershop.nl de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Cruisershop.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

9. Gegevensbeheer

9.1 Indien u een bestelling plaatst bij Cruisershop.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Cruisershop.nl. Cruisershop.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

9.2 Cruisershop.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

9.3 Cruisershop.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1: Indien Cruisershop.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2: Cruisershop.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cruisershop.nl is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10.3: Indien Cruisershop.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de

aansprakelijkheid van Cruisershop.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 11: Verzendkosten

11.1: Voor bestellingen binnen Nederland (pakketpost) bedragen de bezorgkosten 7,75 (zeven euro en vijf en zeventig cent), te betalen door de klant. Voor bezorgkosten voor bestellingen vanuit het buitenland dient contact te worden opgenomen met info@cruisershop.nl.

11.2: Verzendkosten m.b.t. retouren: indien uw bestelling geheel wordt geretourneerd en om restitutie van het betaalde bedrag vraagt, wat uiteraard mogelijk is, dan ontvangt u het betaalde bedrag minus de verzendkosten retour op uw rekening.

 

Cruisershop.nl

Februari 2010| Meer